با گسترش شهرنشنی و افزایش جمعیت در شهرها، زندگی آپارتمان نشینی رونق بیشتری یافته است و اغلب مردم ناگزیر به زندگی در خانه های کوچک هستند. کیفیت زندگی در خانه های زیر ۶۰ متر در صورتی که چیدمان مناسب و اصولی نداشته باشند می تواند…