تصویر آلت

بیمارستان مغز

شاید به توان به جرات یکی از مراکزی را که توجه هر کسی را به سرمایه گذاری و یا سکونت در منطقه 22 تهران به خود جلب می کند را مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب ایران دانست. در این مقاله قصد داریم شما را

در حال حاضر امکان عضویت از طرف مدیریت محدود شده است