لیست ملک ها

رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
رهن و اجاره
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجاره
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجاره
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجاره
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 152 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر152
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجاره
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
رهن و اجاره
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
رهن و اجاره
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر188
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری جنت آباد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری چیتگر
110000000 3000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 88 متری چیتگر
135000000 4000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 62 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر65
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
120000000 5000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
190000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک نمونه
280000000

آپارتمان 80 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
رهن و اجاره
آپارتمان 130 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 92 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجاره
آپارتمان 154 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر154
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 76 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 60 متری شهرک گلستان
100000000 2500000

آپارتمان 60 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 180 متری شهرک گلستان
800000000

آپارتمان 180 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
رهن و اجاره
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
رهن و اجاره
آپارتمان 69 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 111متری در کوهک
200000000 4000000

آپارتمان 111متری در کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 123 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
رهن آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
اجاره آپارتمان 165 متری اداری سعادت آباد
 • خواب3
 • سال6
 • پارکینگ1
 • متر165

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!