امتیاز ملک

امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
آپارتمان 50 متری در غرب دریاچه پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1017
فروش امتیاز توانمندسازی کارکنان ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سرمایه گذاری ملکی در پهنه e شهرک چیتگر در منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
فرصت سرمایه گذاری در املاک منطقه 22 با سهام شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
1016
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
فرصتی عالی برای خانه دار شدن با خرید سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
سهام 33 متری انتخاب واحد شده در بلوک دی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
2013
سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام 63 متری ویژه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 50 متری طرح توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
پیش فروش آپارتمان خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
پیش فروش آپارتمان 50 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
2013
فروش آپارتمان 50 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
2013
فروش سهام 50 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
2013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی کارکنان ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
2013
پیش فروش آپارتمان 20 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
2013
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیازویژه
1027
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20

قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان

ما در گروه مسکن پلاکینو لیستی از آگهی های تبادل و انتقال سهام های ملکی و مخصوصا سهام برج ها و پهنه های شهرک چیتگر را به شما ارائه کرده ایم که در آن قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان به همراه دیگر مشخصات و توضیحات آن در فایل مربوط به خود گنجانده شده است.

تهیه سهام و امتیاز از انواع دیگر سرمایه گذاری ملکی در ساخت و ساز ساختمان ها است. در این روش افراد حتی با مبالغ پایین نیز می توانند اقدام به سرمایه گذاری کرده و پس از اتمام پروژه ها و تکمیل ملک یا حتی در حین آن امتیاز و سهامی که پیش خرید کرده بودند را به ارزش روز خود بفروش برسانند.