امتیاز ملک

امتیازویژه
1023
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیازویژه
1027
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1020
امتیاز 50 متری منطقه 22 چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1030
سهام 12 متری بازنشسته ارتش
123600000

سهام 12 متری بازنشسته ارتش

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر12
امتیازویژه
1016
سهام توانمندسازی چیتگر
180000000

سهام توانمندسازی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سهام بازنشستگان ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر17
امتیازویژه
1019
سهام 25 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر25
امتیازویژه
1017
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1017
سهام 13 متری بازنشسته چیتگر
133900000

سهام 13 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1017
سهام 18 متری بازنشسته چیتگر
185000000

سهام 18 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیازویژه
1017
سهام 17 متری بازنشسته چیتگر
175000000

سهام 17 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر17
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1016
سهام 50 متری توانمدسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سهام 13 متری چیتگر
140400000

سهام 13 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر13
امتیازویژه
1017
سهام 33 متری شهرک چیتگر
580000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیازویژه
1017
سهام 33 متری شهرک چیتگر
580000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیاز
1016
سهام 63 متری چیتگر
900000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر63
امتیازویژه
1016
سهام 33 متری چیتگر
550000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیازویژه
1016
سهام توانمندسازی 23 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر23
امتیازویژه
1030
سهام 16 متری بازنشسته ارتش
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر16
امتیازویژه
1030
سهام بازنشسته ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیازویژه
1030
سهام چیتگر بازنشسته ارتش
231000000

سهام چیتگر بازنشسته ارتش

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر22
امتیازویژه
1023
سهام 13 متری چیتگر
139100000

سهام 13 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1017
سهام توانمندسازی 20 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1016
سهام 16 متری بازنشسته چیتگر
168000000

سهام 16 متری بازنشسته چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر16
امتیاز
1016
سهام 50 متری چیتگر
350000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50

قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان

ما در گروه مسکن پلاکینو لیستی از آگهی های تبادل و انتقال سهام های ملکی و مخصوصا سهام برج ها و پهنه های شهرک چیتگر را به شما ارائه کرده ایم که در آن قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان به همراه دیگر مشخصات و توضیحات آن در فایل مربوط به خود گنجانده شده است.

تهیه سهام و امتیاز از انواع دیگر سرمایه گذاری ملکی در ساخت و ساز ساختمان ها است. در این روش افراد حتی با مبالغ پایین نیز می توانند اقدام به سرمایه گذاری کرده و پس از اتمام پروژه ها و تکمیل ملک یا حتی در حین آن امتیاز و سهامی که پیش خرید کرده بودند را به ارزش روز خود بفروش برسانند.