امتیاز ملک

امتیازویژه
1023
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیاز
1019
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیازویژه
1016
سهام 63 متری چیتگر
1000000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1020
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری چیتگر
450000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
سهام 33 متری چیتگر
500000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
امتیاز
1013
سهام 60 متری شهرک چیتگر
660000000

سهام 60 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر60
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری شهرک چیتگر
760000000

سهام 63 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز
1013
سهام 30 متری چیتگر
240000000

سهام 30 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر30
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
750000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری ویژه چیتگر
800000000

سهام 63 متری ویژه چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیاز
1013
سهام 33 متری شهرک چیتگر
500000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری شهرک چیتگر
780000000

سهام 63 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
امتیاز
1027
سهام 16 متری چیتگر
160000000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر16
امتیاز
1032
سهام 14 متری شهرک چیتگر
154000000

سهام 14 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر14
امتیازویژه
1016
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز
1016
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1016
سهام 33 متری شهرک چیتگر
450000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
1013
سهام 33 متری شهرک چیتگر
480000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری شهرک چیتگر
270000000

سهام 50 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز
1016
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1029
سهام بازنشستگی چیتگر
262500000

سهام بازنشستگی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر25
امتیازویژه
1027
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1032
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر16
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
امتیازویژه
1029
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز
1030
سهام 13 متری شهرک چیتگر
143000000

سهام 13 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13

قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان

ما در گروه مسکن پلاکینو لیستی از آگهی های تبادل و انتقال سهام های ملکی و مخصوصا سهام برج ها و پهنه های شهرک چیتگر را به شما ارائه کرده ایم که در آن قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان به همراه دیگر مشخصات و توضیحات آن در فایل مربوط به خود گنجانده شده است.

تهیه سهام و امتیاز از انواع دیگر سرمایه گذاری ملکی در ساخت و ساز ساختمان ها است. در این روش افراد حتی با مبالغ پایین نیز می توانند اقدام به سرمایه گذاری کرده و پس از اتمام پروژه ها و تکمیل ملک یا حتی در حین آن امتیاز و سهامی که پیش خرید کرده بودند را به ارزش روز خود بفروش برسانند.