ملک های میدان دریاچه

خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 125متری دریاچه
4375000000

آپارتمان لوکس 125متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 79 متری دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس144 متری میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 360 متری دریاچه
23400000000

پنت هاوس 360 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب5
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر360
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 158 متری دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری غرب دریاچه
2808000000

آپارتمان 108 متری غرب دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 138 متری میدان دریاچه
300000000 4500000

آپارتمان 138 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 220 متری میدان دریاچه
1200000000

آپارتمان 220 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر220
خرید و فروشویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان114 متری میدان دریاچه
3534000000

آپارتمان114 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
آپارتمان116 متری میدان دریاچه
3480000000

آپارتمان116 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
خرید و فروشویژه
آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر
2900000000

آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر
500000000 2000000

آپارتمان 97 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 145 متری میدان دریاچه
450000000 5500000

آپارتمان 145 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری غرب دریاچه
140000000 3500000

آپارتمان 110 متری غرب دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر56
خرید و فروشویژه
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروشویژه
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 96 متری دریاچه
350000000

آپارتمان 96 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر315
خرید و فروش
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
رهن و اجاره
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروشویژه
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000

مغازه 34 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر34

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!