ملک های میدان دریاچه

خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر315
خرید و فروش
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
رهن و اجاره
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروش
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
3488000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروشویژه
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000

مغازه 34 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر34

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!