امتیاز ملک

امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
فروش ویژه سهام 20 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 20 متری آپارتمان زیرقیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
خرید و فروش امتیاز و سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
سهام توانمندسازی پهنه e چیتگر/ امتیاز منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
سهام توانمندسازی 50 متری ارتش در چیتگر/ منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
فرصتی عالی برای خانه دار شدن با سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1030
پیش فروش آپارتمان 50 متری 1 خوابه شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام بازنشسته ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام و امتیاز 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه eشهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1030
فروش 30 متر سهام توانمندسازی ارتش در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر30
امتیازویژه
1019
خرید و فروش سهام 50 متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
فروش سهام طرح توانمندسازی کارکنان ارتش در پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
پیش فروش آپارتمان 20 متری در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
2013
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر11
امتیازویژه
1023
فروش سهام 50 متری توانمندسازی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1013
فروش سهام 33 متری سرمایه گذاری پهنه بی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیازویژه
1016
فروش امتیاز آپارتمان منطقه 22 در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1016
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1029
سرمایه گذاری ملکی در منطقه 22 با خرید سهام چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
2013
سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران با سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
سرمایه گذاری با خرید سهام 50 متری ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام 20 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیازویژه
1019
آپارتمان 50 متری در غرب دریاچه پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50

قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان

ما در گروه مسکن پلاکینو لیستی از آگهی های تبادل و انتقال سهام های ملکی و مخصوصا سهام برج ها و پهنه های شهرک چیتگر را به شما ارائه کرده ایم که در آن قیمت امتیاز ملک و سهام آپارتمان به همراه دیگر مشخصات و توضیحات آن در فایل مربوط به خود گنجانده شده است.

تهیه سهام و امتیاز از انواع دیگر سرمایه گذاری ملکی در ساخت و ساز ساختمان ها است. در این روش افراد حتی با مبالغ پایین نیز می توانند اقدام به سرمایه گذاری کرده و پس از اتمام پروژه ها و تکمیل ملک یا حتی در حین آن امتیاز و سهامی که پیش خرید کرده بودند را به ارزش روز خود بفروش برسانند.