تجاری در شهرک چیتگر

رهن و اجارهویژه
1013
اجاره یک واحد تجاری با پاخور مناسب در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر32
خرید و فروشویژه
1024
فروش یک واحد تجاری 25 متری فلت در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر23
خرید و فروشویژه
1016
فروش واحد تجاری 58 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر58
خرید و فروشویژه
1030
تجاری 63 متری شهرک جیتگر
5058400000

تجاری 63 متری شهرک جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر63
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 40 متری جیتگر
250000000

تجاری 40 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 40 متری چیتگر
250000000

تجاری 40 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
خرید و فروش
1013
تجاری 64 متری چیتگر
4160000000

تجاری 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر64
خرید و فروشویژه
1019
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر22
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 26 متری چیتگر
180000000 500000

تجاری 26 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 33 متری چیتگر
210000000

تجاری 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
رهن و اجارهویژه
1013
تجاری 42 متری چیتگر
250000000

تجاری 42 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر42
پیش خرید
1019
تجاری 52 متری چیتگر
3900000000

تجاری 52 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر40
خرید و فروشویژه
1016
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
2220000000

تجاری 37 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر37