رهن و اجاره در شهرک گلستان (راه آهن)

رهن و اجاره
1019
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر170
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 72 متری شهرک گلستان
100000000 3500000

آپارتمان 72 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر72
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان نقلی 68 متری شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر68
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 26 متری شهرک گلستان
100000000 2200000

تجاری 26 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1019
سوییت 50 متری شهرک گلستان
130000000

سوییت 50 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر183
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
1019
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجاره
1021
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر165
رهن و اجارهویژه
1021
آپارتمان 60 متری شهرک گلستان
100000000 2500000

آپارتمان 60 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر60
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 180 متری شهرک گلستان
800000000

آپارتمان 180 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر165