پیش خریدویژه
1019
پیش فروش 123 متری منطقه 22
2829000000

پیش فروش 123 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش 197 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر197
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان خوش نقشه 124 چیتگر
4216000000

آپارتمان خوش نقشه 124 چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروشویژه
1019
فروش 105 متری چیتگر منطقه 22
2415000000

فروش 105 متری چیتگر منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1013
فروش خوش نقشه 87 متری چیتگر
2610000000

فروش خوش نقشه 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان دیزای شده79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 97 متری منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1030
فروش آپارتمان 100 متری منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 92 متری چیتگر
2700000000

فروش آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 107 متری چیتگر
2889000000

فروش آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 105 متری چیتگر
2520000000

فروش آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
پیش خریدویژه
1029
پیش فروش 152 متری منطقه 22
3496000000

پیش فروش 152 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر152
امتیازویژه
1019
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1027
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 172 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش 115 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر115
امتیازویژه
1013
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 158 متری چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
رهن و اجارهویژه
1029
رهن کامل 139 متری چیتگر
500000000

رهن کامل 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1033
فروش آپارتمان 132 متری سه خوابه چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 114 متری پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
رهن و اجارهویژه
1029
رهن و اجاره 100 متری پهنه a چیتگر
150000000 5500000

رهن و اجاره 100 متری پهنه a چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
رهن و اجارهویژه
1034
رهن و اجاره آپارتمان پهنه a چیتگر
200000000 6000000

رهن و اجاره آپارتمان پهنه a چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان 92 متری پهنه a چیتگرمنطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان 108 متری خوش نقشه چیتگر منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1032
فروش آپارتمان 118 متری غرب دریاچه چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1017
پنت هاوس چیتگر
18600000000

پنت هاوس چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300