رهن و اجاره
1019
آپارتمان 145 متری کوهک
600000000 3000000

آپارتمان 145 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 110 متری کوهک
200000000 7000000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1024
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1033
آپارتمان 105 متری چیتگر
50000000 5500000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 130 متری چیتگر
3445000000

آپارتمان 130 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 111 متری چیتگر
3400000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 143 متری چیتگر
4004000000

آپارتمان 143 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر143
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 94 متری چیتگر
2444000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 26 متری چیتگر
180000000 500000

تجاری 26 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 26 متری شهرک گلستان
100000000 2200000

تجاری 26 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 220 متری میدان دریاچه
1200000000

آپارتمان 220 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر220
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 96 متری جیتگر
2496000000

آپارتمان 96 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3220000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 111 متری چیتگر
2886000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 100 متری چیتگر
3200000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 132 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
1029
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1013
سهام 33 متری چیتگر
500000000

سهام 33 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر33
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 89 متری جیتگر
2937000000

آپارتمان 89 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 67 متری نقلی سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر69
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 120 متری آزادشهر
150000000 4500000

آپارتمان 120 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 103 متری آزادشهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 80 متری آزادشهر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 123 متری چیتگر
350000000 2000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1024
آپارتمان 123 متری چیتگر
360000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
3625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125