پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 111 متری چیتگر
3219000000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
امتیازویژه
1016
سهام 63 متری چیتگر
1000000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 99 متری چیتگر
2277000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
2064000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید
1020
آپارتمان 172 متری چیتگر
1978000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 170 متری شهرک گلستان
300000000 7000000

آپارتمان 170 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر170
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 88 متری شهرک باقری
150000000 4000000

آپارتمان 88 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش
1023
آپارتمان 88 متری شهرک گلستان
2450000000

آپارتمان 88 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش
1013
آپارتمان 112 متری چیتگر
3360000000

آپارتمان 112 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 99 متری چیتگر
2871000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1032
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
2337000000

آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
2626500000

آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
پیش خرید
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3905000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر
3767500000

آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش 111 متری چیتگر
2997000000

پیش فروش 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
امتیازویژه
1019
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر18
امتیاز
1019
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1437500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 85 متری چیتگر
2295000000

آپارتمان 85 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4320000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن (گلستان)
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 111 متری چیتگر
2941500000

آپارتمان 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر111
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
300000000 5000000

آپارتمان 117 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجارهویژه
1034
آپارتمان 80 متری چیتگر
80000000 5000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 95 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
امتیازویژه
1023
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیازویژه
1023
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
3000000000

آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100