پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
امتیازویژه
1019
سهام 50 متری شهرک چیتگر
270000000

سهام 50 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 159 متری چیتگر
2385000000

آپارتمان 159 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر159
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 260 متری چیتگر
6890000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 69 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 93متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 96 متری دریاچه
350000000

آپارتمان 96 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره
1020
آپارتمان 86 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر183
خرید و فروش
1023
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 86 متری چیتگر
2752000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 103 متری چیتگر
3090000000

آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 92 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 110متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2950000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1015
فروش زمین 10000 متری مربع در شهرجدید پرند
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر10000
خرید و فروش
1024
آپارتمان 88 متری چیتگر
2684000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متر چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر56
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100