رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 105 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
1657500000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 105 متری چیتگر
1260000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
3375000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
1019
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
پیش خرید
1019
تجاری 52 متری چیتگر
3900000000

تجاری 52 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر122
خرید و فروش
1018
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر جنوبی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر48
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر52
خرید و فروشویژه
1018
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 79 متری چیتگر
2409500000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 96 متری جیتگر
2800000000

آپارتمان 96 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 69 متری چیتگر
2070000000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 139 متری چیتگر
4170000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1015
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
امتیازویژه
1029
سهام بازنشستگی چیتگر
262500000

سهام بازنشستگی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر25
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 127 متری چیتگر
1778000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید
1029
آپارتمان 126 متری چیتگر
2016000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 128 متری مروارید شهر
768000000

آپارتمان 128 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر128
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 126 متری چیتگر
1638000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خرید
1013
آپارتمان 172 متری شهرک گلستان
3956000000

آپارتمان 172 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
امتیاز
1016
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 102 متری کوهک
200000000 4500000

آپارتمان 102 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102