خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 139 متری چیتگر
4726000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 110 متری چیتگر
3190000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1016
آپارتمان 105 متری چیتگر
3150000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 203 متری چیتگر
5582500000

آپارتمان 203 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
پیش خرید
1016
آپارتمان 135 متری چیتگر
3510000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید
1016
آپارتمان 260 متری چیتگر
7280000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 194 متری چیتگر
4268000000

آپارتمان 194 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر194
پیش خرید
1034
آپارتمان 107 متری چیتگر
2782000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 137 متری چیتگر
3014000000

آپارتمان 137 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
پیش خرید
1016
آپارتمان 139 متری چیتگر
3127500000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
پیش خرید
1016
آپارتمان 162 متری چیتگر
3645000000

آپارتمان 162 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر162
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 133 متر چیتگر
2992500000

آپارتمان 133 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
پیش خرید
1013
آپارتمان 114 متری چیتگر
3192000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 96 متری چیتگر
2720000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1013
آپارتمان 86 متری چیتگر
2451000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3120000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 96 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 101 متری چیتگر
2828000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 76 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1032
آپارتمان 90 متری چیتگر
280000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
2220000000

تجاری 37 متر شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر37
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 101 متری چیتگر
2878500000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1500000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
230000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
خرید و فروش
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
2880000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90