خرید و فروش
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1019
مستفلات 200 متری زیبادشت
10000000000

مستفلات 200 متری زیبادشت

زیبادشت
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
خرید و فروش
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش
1024
آپارتمان 104 متری چیتگر
3068000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 101 متری چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 102 متری چیتگر
3399000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروشویژه
1032
زمین 300 متری شهرک گلستان
19000000000

زمین 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر300
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر40
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 125 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجاره
1016
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
230000000

آپارتمان 107 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر109
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 135 متری چیتگر
4185000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید
1029
آپارتمان 146 متری چیتگر
3212000000

آپارتمان 146 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر146
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
2860000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 158 متری چیتگر
2133000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
3175000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
امتیازویژه
1027
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1013
سهام 13 متری جیتگر
133900000

سهام 13 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 94 متری چیتگر
2538000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 133 متری چیتگر
3990000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133