امتیاز
1013
سهام 50 متری چیتگر
290000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خرید
1019
آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر
3264000000

آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
پیش خریدویژه
1032
آپارتمان 165 متری چیتگر
4125000000

آپارتمان 165 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر165
امتیازویژه
1030
سهام 33 متری شهرک چیتگر
425000000

سهام 33 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر33
امتیاز
1030
سهام 10 متری شهرم چیتگر
108000000

سهام 10 متری شهرم چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر10
امتیاز
1030
سهام 13 متری شهرک چیتگر
143000000

سهام 13 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
امتیازویژه
1029
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 172 متری چیتگر
4300000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1018
آپارتمان 158 متری چیتگر
2212000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1018
آپارتمان 260 متری چیتگر
7800000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خرید
1018
آپارتمان 138 متری چیتگر
4140000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری جیتگر
3300000000

آپارتمان 110 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1024
آپارتمان 74 متری چیتگر
2072000000

آپارتمان 74 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش
1019
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 110 متری چیتگر
3850000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1017
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 123 متر جیتگر
3567000000

آپارتمان 123 متر جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
خرید و فروش
1030
آپارتمان 104 متری جیتگر
2808000000

آپارتمان 104 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
امتیازویژه
1013
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1032
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر16
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 125متری چیتگر
3500000000

آپارتمان 125متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1030
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروش
1030
آپارتمان 108 متری چیتگر
3348000000

آپارتمان 108 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108