خرید و فروشویژه
1015
قیمت 500 متر زمین در کوهک منطقه 22
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر500
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری چیتگر
2104500000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 101 متری چیتگر
3333000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش
1029
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
1019
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروش
1019
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروش
1019
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 90 متری چیتگر
2745000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 87 متری چیتگر
2653500000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
رهن و اجارهویژه
1029
آپارتمان 71 متری چیتگر
200000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر120
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
1030
آپارتمان 88 متری چیتگر
2728000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروش
1024
آپارتمان 100 متری چیتگر
2800000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
1017
آپارتمان 82 متری چیتگر
2542000000

آپارتمان 82 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر83
خرید و فروش
1032
آپارتمان 100 متری چیتگر
3364300000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروش
1018
آپارتمان 100 متری چیتگر
2850000000

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1018
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش
1019
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 90 متری چیتگر
2700000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1016
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر315
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروش
1016
آپارتمان 87 متری چیتگر
2610000000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
رهن و اجارهویژه
1032
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 152 متری چیتگر
450000000

آپارتمان 152 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر152
رهن و اجارهویژه
1030
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88