خرید و فروش
1016
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1687500000 13500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید
1016
آپارتمان 158 متری چیتگر
2370000000 15000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
3159000000 27000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 123 متری چیتگر
3444000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خرید
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1500000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 125 متری چیتگر
3750000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 81 متری چیتگر
3078000000

آپارتمان 81 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر81
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3328000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر118
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1027
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
360000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 92 متری چیتگر
250000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
1016
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 80 متری چیتگر
220000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر146
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 153 متری چیتگر
3519000000

آپارتمان 153 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر153
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2670000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 138 متری شهرک گلستان
5520000000

آپارتمان 138 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش
1017
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر91
خرید و فروش
1017
آپارتمان 77 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 77 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 87 متر چیتگر
2653500000

آپارتمان 87 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87