لیست ملک ها

امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 172 متری شهرک گلستان
3956000000

آپارتمان 172 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 128 متری مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
امتیازویژه
سهام بازنشستگی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر25
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروشویژه
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر52
خرید و فروشویژه
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر حنوبی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر48
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر66
خرید و فروشویژه
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروش
آپارتمان 62 متری جنت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر62
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر51
خرید و فروشویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 254 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
خرید و فروشویژه
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خریدویژه
سهام 13 متری جیتگر
133900000

سهام 13 متری جیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 146 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجاره
آپارتمان 70 متری آزادشهر
50000000 2700000

آپارتمان 70 متری آزادشهر

سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 107 متری مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
200000000 5000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجاره
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری هوانیروز
200000000 3500000

آپارتمان 102 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجاره
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خریدویژه
آپارتمان 125متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 123 متر جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام 13 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیاز
سهام 10 متری شهرم چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر10
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خریدویژه
آپارتمان 165 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
پیش خرید
آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
290000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 152 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر152
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر315
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
خرید و فروش
آپارتمان 82 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
600000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر140
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 120 متری دریاچه
450000000 300000

آپارتمان 120 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 77 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 77 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر91
خرید و فروشویژه
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 138 متری شهرک گلستان
5520000000

آپارتمان 138 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2670000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
پیش خریدویژه
آپارتمان 153 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر153
رهن و اجاره
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
300000000 1500000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
رهن و اجاره
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خریدویژه
آپارتمان 81 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر81
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
3159000000 27000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
آپارتمان 158 متری چیتگر
2370000000 15000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
1687500000 13500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر196
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
پیش خرید
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
پیش خریدویژه
آپارتمان 133 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خریدویژه
آپارتمان 137 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 107 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
پیش خریدویژه
آپارتمان 194 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر194
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
رهن و اجاره
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروش
آپارتمان 78 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر188
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری جنت آباد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروش
آپارتمان 90 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
امتیازویژه
امتیاز بازنشسته 18 متر چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
پیش خریدویژه
آپارتمان 121 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر121
پیش خرید
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
پیش خریدویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر
3488000000

آپارتمان 109 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروش
آپارتمان 139 متر چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
400000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری جیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان
50000000000

سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری چیتگر
110000000 3000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
امتیاز بازنشستگان 17 متر چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر12
پیش خرید
آپارتمان 120 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خرید
آپارتمان 145 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
پیش خرید
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 85 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
رهن و اجاره
آپارتمان 88 متری چیتگر
135000000 4000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 62 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر65
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
120000000 5000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
پیش خرید
آپارتمان 164 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
190000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری شهرک باقری
2871000000

آپارتمان 99 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک نمونه
280000000

آپارتمان 80 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
پیش خریدویژه
آپارتمان 143 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 132 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروش
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان 92 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجاره
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 106 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب
3335000000

آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب

شهرک الهیه غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری شهرک گلستان
3400000000

آپارتمان 85 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خرید
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خرید
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
خرید و فروش
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
رهن و اجاره
آپارتمان 130 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خرید
آپارتمان 159 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
پیش خرید
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 141 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
آپارتمان 135 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
پیش خرید
آپارتمان 103 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
پیش خرید
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
آپارتمان 178 متر شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
پیش خرید
آپارتمان 124 متر شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 92 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
پیش خریدویژه
آپارتمان 151متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 245 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر245
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجاره
آپارتمان 154 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر154
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 76 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 60 متری شهرک گلستان
100000000 2500000

آپارتمان 60 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 180 متری شهرک گلستان
800000000

آپارتمان 180 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
رهن و اجاره
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
خرید و فروش
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجاره
آپارتمان 69 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 111متری در کوهک
200000000 4000000

آپارتمان 111متری در کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 123 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 181 متری شهرک گلستان
8688000000

آپارتمان 181 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر181
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 121 متری شهرک گلستان
4719000000

آپارتمان 121 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر121
خرید و فروشویژه
فروش آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
رهن و اجارهویژه
رهن آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
اجاره آپارتمان 165 متری اداری سعادت آباد
 • خواب3
 • سال6
 • پارکینگ1
 • متر165

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!