لیست ملک ها

رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری جیتگر
250000000

تجاری 40 متری جیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری چیتگر
250000000

تجاری 40 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
خرید و فروشویژه
تجاری 64 متری چیتگر
4160000000

تجاری 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروشویژه
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
رهن و اجارهویژه
تجاری 26 متری شهرک گلستان
100000000 2200000

تجاری 26 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجارهویژه
تجاری 26 متری چیتگر
180000000 500000

تجاری 26 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجارهویژه
تجاری 33 متری چیتگر
210000000

تجاری 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
رهن و اجارهویژه
تجاری 42 متری چیتگر
250000000

تجاری 42 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر42
پیش خرید
تجاری 52 متری چیتگر
3900000000

تجاری 52 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجاره
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
خرید و فروشویژه
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر37
خرید و فروشویژه
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000

مغازه 34 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر34

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!