امیر حسین عظیمی

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 111 متری خام در غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 107 متری اکازیون روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان 144 متری رو به شمال در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر144
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش ۸۹متر طبقه آخر برج پامچال شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متر شهرک چیتگر/ ارکیده ۱۰
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان اکازیون ۷۱متری غرب دریاچه چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۹متر ۳خواب غرب دریاچه چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر109
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره آپارتمان۹۰متر جنوبی ویو جنگل/غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۹۷مترشهرک چیتگر جنوبی طبقه آخر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر97
پیش خرید ویژه
امیر حسین عظیمی
پیش فروش آپارتمان۱۳۲متر برج N5 پهنهB شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 90متر برج ارکیده شهرک چیتگر/ غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۵متری ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۱۰متر برج پامچال شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۶متر ارکیده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متری ارکیده ۱۰و۱۱/دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۱متر برج ارکیده دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۳متری برج g3 شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۰۹متر برج پامچال شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان لوکس 125 متری شمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 127 متری اکازیون شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127