پریسان حسنیان

فایل های این مشاور

خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 136 متری میدان موج
4488000000 0

آپارتمان 136 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر136
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 160 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر160
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 64 متری چیتگر
1920000000 0

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر64
رهن و اجاره ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 140 متری شهرک گلستان
200000000 6000000

آپارتمان 140 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 79 متری چیتگر
2409500000 0

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000 0

آپارتمان 114 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش
پریسان حسنیان
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000 0

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر جنوبی
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر48
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
832000000 0

آپارتمان 52 متری شهرک دانش

شهرک دانش
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر52
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000 0

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
خرید و فروش
پریسان حسنیان
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000 0

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000 0

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000 0

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 120 متری میدان دریاچه
400000000 0

آپارتمان 120 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 158 متری چیتگر
2212000000 0

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
پریسان حسنیان
آپارتمان 260 متری چیتگر
7800000000 0

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خرید
پریسان حسنیان
آپارتمان 138 متری چیتگر
4140000000 0

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر138
رهن و اجاره ویژه
پریسان حسنیان
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000 0

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
پریسان حسنیان
آپارتمان 100 متری چیتگر
2850000000 0

آپارتمان 100 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100