محسن اکتفا

فایل های این مشاور

پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 132 متری خوش نقشه شهرک چیتگر/ منطقه 22 تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 127 متری خوش طبقه در شهرک چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 172 متری زیرقیمت شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 141 متری خوش نقشه پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش امتیاز 20 متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۱۱۹ متری/ برج G2/پهنه b/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر119
خرید و فروش
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۷۹ متری/برج ارکیده ۱۰/تک خواب/دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۱۱۸ متری/ برج G2 /دو خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر118
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان125 متری/ برج بی 3/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 125 متری خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروش
محسن اکتفا
فروش آپارتمان ۸۹ متری /برج پامچال / دو خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان۱۵۲ متری/برج پامچال /سه خواب / دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر152
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان177 متری/برج G2 /سه خواب/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر177
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان۸۴ متر ی برج لوکس الماس غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر84
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش امتیاز و سهام 50 متری پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 79 متری لوکس دیزاین شده شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 184متری/برج G3/ویو ابدی کوهستان/ چیتگر تهران
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر184
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان۱۳۹ متری/ سه خواب / کلید نخورده / دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر139
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
پیش فروش آپارتمان 125 متری برج D2 غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125