پیش فروش در منطقه 2

پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 135 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 151 متری در برج های سری N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 135 متری در طبقات میانی برج های چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 125 متری زیر قیمت در برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 131 متری خوش نقشه/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر131
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 150 متری در طبقات آخر برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر150
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش زیر قیمت واحد 120 متری در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش قیمت مناسب واحد 115 متری پهنه D چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خرید ویژه
نوید دهقان
پیش فروش ۱۳۵ متر سه خواب دریاچه چیتگر
6345000000 47000000

پیش فروش ۱۳۵ متر سه خواب دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 127 متری/ 3 خوابه/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 158 متری در برج های شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 141 متری زیر قیمت منطقه/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 135 متری خوش نقشه در برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 125 متری خوش قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 135 متری در طبقات آخر برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 125 متری خوش نقشه عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 158 متری در طبقات بالای برج شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری عالی 74 متری در برج های چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر74
پیش خرید ویژه
اصولیان
سرمایه گذاری با خرید واحد تجاری 48 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر48
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری 72 متری بی نظیر در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر72