امتیاز و سهام در شهرک چیتگر

امتیاز ویژه
مهدی خانقایی
سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر/ زیر قیمت
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش سهام 50 متری پهنه d چیتگر
1195000000 23900000

فروش سهام 50 متری پهنه d چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
فرزاد منوچهری
فروش 50 متری آپارتمان شهرک چیتگر
1100000000 22000000

فروش 50 متری آپارتمان شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
نوید دهقان
فروش سهام 50 متری انتخاب واحدی چیتگر
60500000000 1210000000

فروش سهام 50 متری انتخاب واحدی چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
اکبر مسرور
سرمایه گذاری با 50 مترآپارتمان/ باغ گیاه شناسی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
اکبر مسرور
فروش سهام 20 متری زیرقیمت/شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
فرزاد منوچهری
فروش آپارتمان با سهام 20 متری چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
نوید دهقان
فروش واحد110 متری شهرک چیتگر
1350000000 27000000

فروش واحد110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 20 متری کف قیمت چیتگر
530000000 26500000

فروش سهام 20 متری کف قیمت چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
اصولیان
فروش سهام 50 متری دست اول شهرک چیتگر
1230000000 24600000

فروش سهام 50 متری دست اول شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
فرزاد منوچهری
فروش سهام 20 متری دست اول چیتگر
590000000 29500000

فروش سهام 20 متری دست اول چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش فوق العاده سهام 20 متری چیتگر
575000000 28750000

فروش فوق العاده سهام 20 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام 20 متری انتخاب واحدی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
فرزاد منوچهری
سهام 50 متری توانمندسازی چیتگر/ کف سنوات
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
۲۰ متری توانمند سازی ارتش / تجمیع با انتخاب واحد
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام توانمندسازی پهنه ی طبیعت باغ گیاهشناسی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
۵۰ متر سهام توانمند سازی ارتش / چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
۵۰ متری توانمند سازی ارتش / دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش ویژه امتیاز 20 متری آپارتمان چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
نوید دهقان
فروش سهام ۲۰ متری پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20