رهن و اجاره در کوهک

رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 145 متری کوهک
600000000 3000000

آپارتمان 145 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 110 متری کوهک
200000000 7000000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 127 متری کوهک
250000000 6000000

آپارتمان 127 متری کوهک

کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 102 متری کوهک
200000000 4500000

آپارتمان 102 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 150 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر150
رهن و اجاره ویژه
مهدی پاشا
آپارتمان 100 متری کوهک
100000000 5000000

آپارتمان 100 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
آپارتمان 135 متری کوهک
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجاره
پلاکینو
آپارتمان 111متری در کوهک
200000000 4000000

آپارتمان 111متری در کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111