امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش سهام 20 متری پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
سرمایه گذاری بدون ریسک با خرید امتیاز شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام 20 متری از طریق کارگزاری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام ۵۰ متری / توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش امتیاز و سهام 20 متری منطقه 22/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام 20 متری توانمندسازی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
سرمایه گذاری ملکی با سهام ۵۰ متری پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام ۲۰ متری / توانمند سازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش ویژه سهام 20 متری طرح توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر حسین عظیمی
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام 20 متری چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام و امتیاز 20 متری با واگذاری 4 ساله شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری توانمندسازی مرحله فونداسیون چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش سهام 50 متری با وام 105 میلیونی شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام ۵۰ متری / توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز
امیر تمیمی
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی ارتش/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش سهام 20 متری ارتش انتخاب واحدی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20