امتیاز ویژه
نوید دهقان
 فروش سهام ۵۰ متری آپارتمان مجاور باغ گیاه شناسی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
فرزاد منوچهری
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 20 متری قابل تجمیع
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
نوید دهقان
فروش سهام ۵۰ متری ارتش پهنه طبیعت
1500000000 30000000

فروش سهام ۵۰ متری ارتش پهنه طبیعت

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
سهام توانمند سازی ارتش / ۵۰ متری / دریاچه چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 50 متری انتخاب واحد ی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
سهام 20 متری انتخاب واحدی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
۵۰ متر سهام توانمند سازی ارتش / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام های توانمندسازی ارتش ۲۰ متری تجمیعی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
سهام ۲۰ متری ارتش / جهت انتخاب واحد یا تجمیع
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
۵۰ متری توانمندسازی ارتش / تجمیع یا انتخاب واحد
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام های توانمندسازی مشرف به باغ گیاهشناسی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام 50 متری کف قیمت
1200000000

فروش سهام 50 متری کف قیمت

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 20 متری انتخاب واحدی
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 50 متری تجمیعی و سرمایه گذاری
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 20متری تجمیعی خوش قیمت
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 20متری انتخاب واحدی خوش قیمت
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
متین جعفری
فروش سهام 20 متری انتخاب واحد روز
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خرید ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام توانمندسازی ۵۰ متری چیتگر پهنه طبیعت
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50