امتیاز و سهام در منطقه 22

امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
سرمایه گذاری ملکی با خرید سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری خوش قیمت پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش امتیاز 20 متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش 35 متر سهام توانمندسازی در پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر35
امتیاز ویژه
علی نیک فر
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
علی نیک فر
سرمایه گذاری منطقه 22 با خرید سهام 50 متری چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۵۰ متری ارتش پهنه طبیعت شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری طرح توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
سحرناز فاطمی
فروش سهام ۲۰ متری ارتش طرح توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش سهام 20 متری ارتش طرح توانمندسازی در چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
پوریا اعتماد
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محسن اکتفا
فروش امتیاز و سهام 50 متری پهنه طبیعت چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
علی نیک فر
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر0
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش امتیاز و سهام 20 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش سهام 50 متر ی چیتگر طرح توانمند سازی ارتش
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیاز ویژه
علی نیک فر
فروش سهام 50 متری شهرک چیتگر طرح توانمند سازی
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر50
امتیاز ویژه
امیر تمیمی
فروش امتیاز 20 متری آپارتمان توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
مهدی پاشا
فروش سهام 20 متری توانمندسازی توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20