ملک های چیتگر

رهن و اجارهویژه
اجاره 71 متری چیتگر
150000000 3500000

اجاره 71 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجارهویژه
اجاره 73 متری چیتگر
150000000 3000000

اجاره 73 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر73
امتیازویژه
سهام 13 متری چیتگر
140400000

سهام 13 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیاز
سهام 63 متری چیتگر
900000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیازویژه
سهام 33 متری چیتگر
550000000

سهام 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خریدویژه
پیش فروش 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام توانمندسازی 23 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر23
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 300 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
پیش فروش 150 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
پیش خرید
پیش فروش 178 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر178
رهن و اجارهویژه
رهن 92 متری شیک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
اجاره 117 متری چیتگر
150000000 5500000

اجاره 117 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
پیش خریدویژه
آپارتمان لوکس 143 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
امتیازویژه
سهام 16 متری بازنشسته ارتش
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
امتیازویژه
سهام بازنشسته ارتش در چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
امتیازویژه
سهام چیتگر بازنشسته ارتش
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
امتیازویژه
سهام 13 متری چیتگر
139100000

سهام 13 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیازویژه
سهام توانمندسازی 20 متری چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
امتیازویژه
سهام 16 متری بازنشسته چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 99 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری جیتگر
250000000

تجاری 40 متری جیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
رهن و اجارهویژه
اجاره آپارتمان لوکس 95 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 107 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
350000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 141 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان 124 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 220 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر223
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری چیتگر
250000000

تجاری 40 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 97 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 97 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
پیش خریدویژه
آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خریدویژه
آپارتمان 120 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 128 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
خرید و فروشویژه
تجاری 64 متری چیتگر
4160000000

تجاری 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 115 متری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
395000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیازویژه
سهام 20 متری چیتگر
185000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 95 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری چیتگر
80000000 5000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
پیش خریدویژه
آپارتمان 85 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
195000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیازویژه
سهام 18 متری چیتگر
189000000

سهام 18 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
پیش خریدویژه
پیش فروش 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
پیش خریدویژه
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 112 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
پیش خرید
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
پیش خریدویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
1000000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خریدویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان 168 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
رهن و اجاره
آپارتمان 123 متری چیتگر
160000000 4800000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
100000000 4500000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
رهن و اجاره
آپارتمان 94 متری چیتگر
100000000 4500000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان 89 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
پیش خریدویژه
آپارتمان 168 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خرید
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خریدویژه
آپارتمان 117 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 141 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر141
پیش خرید
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
450000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
350000000 2000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5500000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
امتیازویژه
سهام 33 متری چیتگر
500000000

سهام 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
رهن و اجارهویژه
تجاری 26 متری چیتگر
180000000 500000

تجاری 26 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر26
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 143 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 105 متری چیتگر
50000000 5500000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری لوکس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری خوش منظره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
پیش خریدویژه
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خرید
آپارتمان 199 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر199
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
رهن و اجارهویژه
تجاری 33 متری چیتگر
210000000

تجاری 33 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
رهن و اجارهویژه
تجاری 42 متری چیتگر
250000000

تجاری 42 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر42
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 122 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
پیش خرید
آپارتمان 115 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
پیش خرید
آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
پیش خریدویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
پیش خریدویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
امتیاز
سهام 60 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر60
امتیازویژه
سهام 63 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
پیش خرید
آپارتمان 207 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر207
پیش خرید
آپارتمان 198 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
پیش خرید
آپارتمان 194 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر194
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
پیش خرید
آپارتمان 167 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر167
پیش خرید
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
پیش خریدویژه
آپارتمان 185 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر185
پیش خریدویژه
آپارتمان 169 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر169
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
پیش خریدویژه
آپارتمان 190 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر190
پیش خریدویژه
آپارتمان 159 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
پیش خریدویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر168
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خرید
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
پیش خریدویژه
آپارتمان 102 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 82 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
پیش خریدویژه
آپارتمان 83 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
پیش خریدویژه
آپارتمان 183 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خریدویژه
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروشویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
خرید و فروشویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خریدویژه
آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر142
خرید و فروشویژه
آپارتمان 198 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 113 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر113
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
275000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
پیش خریدویژه
آپارتمان 180 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیاز
سهام 30 متری چیتگر
240000000

سهام 30 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر30
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
750000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
امتیازویژه
سهام 63 متری ویژه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
امتیاز
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
امتیازویژه
سهام 63 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خریدویژه
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
پیش خریدویژه
آپارتمان 200 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
امتیاز
سهام 16 متری چیتگر
160000000

سهام 16 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
امتیاز
سهام 14 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر14
پیش خریدویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
295000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
امتیاز
سهام 20 متری چیتگر
155000000

سهام 20 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر20
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 95 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 95 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 200 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 129 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر129
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 103 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجاره
آپارتمان 86 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 86 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
پیش خریدویژه
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خریدویژه
آپارتمان 159 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر159
امتیازویژه
سهام 50 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
270000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خریدویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خرید
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
امتیازویژه
سهام بازنشستگی چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر25
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
پیش خرید
تجاری 52 متری چیتگر
3900000000

تجاری 52 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
پیش خریدویژه
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
200000000 3000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 94متری چیتگر
200000000 1500000

آپارتمان 94متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 254 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
خرید و فروشویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
پیش خریدویژه
سهام 13 متری جیتگر
133900000

سهام 13 متری جیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 146 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
پیش خریدویژه
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3300000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجارهویژه
تجاری 40 متری شهرک چیتگر
50000000 4000000

تجاری 40 متری شهرک چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر40
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
رهن و اجاره
آپارتمان 104 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
200000000 3500000

آپارتمان 123 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
پیش خریدویژه
آپارتمان 125متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 16 متری چیتگر
164800000

سهام 16 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر16
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
امتیازویژه
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر63
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 123 متر جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 138 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خریدویژه
آپارتمان 158 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 172 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
360000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
امتیاز
سهام 13 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر13
امتیاز
سهام 10 متری شهرم چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر10
امتیازویژه
سهام 33 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر33
پیش خریدویژه
آپارتمان 165 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر165
پیش خرید
آپارتمان 136 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
امتیاز
سهام 50 متری چیتگر
290000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
120000000 3500000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 152 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر152
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 86متری چیتگر
100000000 5000000

آپارتمان 86متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 82 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
500 متر زمین کوهک
30000000000

500 متر زمین کوهک

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر500
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
پیش خریدویژه
آپارتمان 153 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر153
رهن و اجاره
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
رهن و اجاره
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خریدویژه
آپارتمان 81 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر81
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
پیش خرید
آپارتمان 127 متری چیتگر
3159000000 27000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
پیش خرید
آپارتمان 158 متری چیتگر
2370000000 15000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
1687500000 13500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر196
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
پیش خریدویژه
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر37
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
پیش خرید
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
پیش خریدویژه
آپارتمان 133 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
پیش خرید
آپارتمان 162 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر162
پیش خرید
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
پیش خریدویژه
آپارتمان 137 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 107 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
پیش خریدویژه
آپارتمان 194 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر194
پیش خرید
آپارتمان 260 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر260
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
رهن و اجاره
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 78 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
رهن و اجاره
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 90 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
امتیازویژه
امتیاز بازنشسته 18 متر چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر18
پیش خریدویژه
آپارتمان 121 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر121
پیش خرید
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
پیش خریدویژه
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 139 متر چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر90
پیش خریدویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
سهام 50 متری چیتگر
400000000

سهام 50 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر50
پیش خرید
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری جیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
رهن و اجاره
آپارتمان 71 متری چیتگر
110000000 3000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
امتیازویژه
امتیاز بازنشستگان 17 متر چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر12
پیش خرید
آپارتمان 120 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
پیش خرید
آپارتمان 145 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
پیش خرید
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
پیش خرید
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
پیش خریدویژه
آپارتمان 85 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
رهن و اجاره
آپارتمان 88 متری چیتگر
135000000 4000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 62 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر65
رهن و اجاره
آپارتمان 105 متری چیتگر
120000000 5000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
پیش خرید
آپارتمان 164 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر164
پیش خرید
آپارتمان 135 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر135
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
رهن و اجارهویژه
آپارتمان 117 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
رهن و اجاره
آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر
100000000 4000000