آپارتمان در چیتگر

خرید و فروش
1016
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1016
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر196
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1687500000 13500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید
1016
آپارتمان 158 متری چیتگر
2370000000 15000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خرید
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
3159000000 27000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 123 متری چیتگر
3444000000

آپارتمان 123 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خرید
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
1500000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 125 متری چیتگر
3750000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید
1016
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 81 متری چیتگر
3078000000

آپارتمان 81 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر81
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 104 متری چیتگر
3328000000

آپارتمان 104 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر104
رهن و اجاره
1027
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
360000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 92 متری چیتگر
250000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 80 متری چیتگر
220000000

آپارتمان 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 102 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 76 متری چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 153 متری چیتگر
3519000000

آپارتمان 153 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر153
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
3030000000

آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 87 متر چیتگر
2653500000

آپارتمان 87 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری چیتگر
2104500000

آپارتمان 69 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 101 متری چیتگر
3333000000

آپارتمان 101 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر101
خرید و فروش
1029
آپارتمان 132 متری چیتگر
3696000000

آپارتمان 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 90 متری چیتگر
2745000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 87 متری چیتگر
2653500000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر87
رهن و اجارهویژه
1029
آپارتمان 71 متری چیتگر
200000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجارهویژه
1018
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایوحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم.