لیست ملک ها

خرید و فروشویژه
ویلا لاکچری 2000 متری کردان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر2250
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 300 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 125متری دریاچه
4375000000

آپارتمان لوکس 125متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان لاکچری 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 137 متری مروارید شهر
3425000000

آپارتمان 137 متری مروارید شهر

مرواریدشهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 79 متری دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 151 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر151
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس144 متری میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش منظره 105 متری میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروشویژه
آپارتمان 115 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 130 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 99 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 107 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 360 متری دریاچه
23400000000

پنت هاوس 360 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب5
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر360
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 158 متری دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر158
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر126
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 172 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر172
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 101 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 124 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر124
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 220 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر223
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
3260000000

آپارتمان 102 متری چیتگر

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 128 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر128
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری شهرک خرازی
2547600000

آپارتمان 106 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
تجاری 64 متری چیتگر
4160000000

تجاری 64 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 163 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر163
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 115 متری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان لوکس 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 117 متری شهرک خرازی
3042000000

آپارتمان 117 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر117
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن
2720000000

آپارتمان 85 متری شهرک راه آهن

شهرک راه آهن
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 112 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروشویژه
آپارتمان 88 متری شهرک گلستان
2450000000

آپارتمان 88 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر22
خرید و فروشویژه
زمین 430 متری سعادت آباد
38880000000

زمین 430 متری سعادت آباد

سعادت آباد
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر432
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری غرب دریاچه
2808000000

آپارتمان 108 متری غرب دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان 89 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 166 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر166
خرید و فروشویژه
آپارتمان 67 متری نقلی سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 143 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر143
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر
3597000000

آپارتمان 109 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر109
خرید و فروشویژه
آپارتمان 80 متری ویلا شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر80
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری لوکس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 132 متری خوش منظره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان خوش نقشه 90 متری
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان لاکچری 140 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 95 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر95
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان114 متری میدان دریاچه
3534000000

آپارتمان114 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری میدان دریاچه
3180000000

آپارتمان 106 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
آپارتمان116 متری میدان دریاچه
3480000000

آپارتمان116 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری میدان ساحل
4130000000

آپارتمان 118 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2320000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 75 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر75
خرید و فروشویژه
آپارتمان 64 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر64
خرید و فروشویژه
آپارتمان 160 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر160
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی
6930000000

آپارتمان 110 متری آیت اله کاشانی

آیت اله کاشانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان اکازیون 71 متری سعادت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 198 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر198
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2100000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر
2900000000

آپارتمان 116 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر116
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری بلواراردستانی
3477000000

آپارتمان 114 متری بلواراردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری گرمدره
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 112 متری شهرک خرازی
3136000000

آپارتمان 112 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر112
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری شهرک خرازی
3450000000

آپارتمان 115 متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
عمارت 543 متری شهرک گلستان
33000000000

عمارت 543 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر543
خرید و فروشویژه
آپارتمان 120 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر120
خرید و فروشویژه
آپارتمان 175 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر175
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری شهرک باقری
2470000000

آپارتمان 87 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 200 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروشویژه
آپارتمان 129 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر129
خرید و فروشویژه
آپارتمان 148 متری شهرک گلستان
6660000000

آپارتمان 148 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر148
خرید و فروشویژه
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر56
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
زمین 10000 متری پرند
150000000000

زمین 10000 متری پرند

پرند
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر10000
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر137
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر145
خرید و فروشویژه
آپارتمان 103 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 93متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر93
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 130 متری دریاچه
4000000000

آپارتمان 130 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر130
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه
3500000000

آپارتمان 114 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان
19500000000

ساختمان 3 طبقه شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروشویژه
آپارتمان 52 متری شهرک دانش
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر52
خرید و فروشویژه
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر حنوبی
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر48
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 122 متری سرو آزاد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر122
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان ساحل
4375000000

آپارتمان 125 متری میدان ساحل

میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروش
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
2100000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر70
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر66
خرید و فروشویژه
ساختمان اداری شهرک گلستان
18000000000

ساختمان اداری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروشویژه
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر157
خرید و فروش
آپارتمان 62 متری جنت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر62
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر51
خرید و فروشویژه
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروش
آپارتمان 97 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر97
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
زمین 1200 متری ولنجک
210000000000

زمین 1200 متری ولنجک

ولنجک
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر1200
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 254 متری چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر254
خرید و فروشویژه
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
آپارتمان 84 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر84
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 125 متری میدان موج
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
زمین 300 متری شهرک گلستان
19000000000

زمین 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر300
خرید و فروشویژه
آپارتمان 102 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر102
خرید و فروشویژه
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر
3600000000

آپارتمان 108 متری دریاچه چیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
مستفلات 200 متری زیبادشت
10000000000

مستفلات 200 متری زیبادشت

زیبادشت
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر200
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 108 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروش
آپارتمان 150 متری سرو آزاد
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی
2688000000

آپارتمان 96 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر
3570000000

آپارتمان 105 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروشویژه
آپارتمان 123 متر جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 96 متری میدان دریاچه
2976000000

آپارتمان 96 متری میدان دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان
3200000000

آپارتمان 144 متری شهرک کوهستان

شهرک کوهستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر144
خرید و فروشویژه
آپارتمان 133 متری شهرک گلستان
4655000000

آپارتمان 133 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر133
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری جیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان متری چیتگر
3060000000

آپارتمان متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 315 متری دریاچه
19000000000

پنت هاوس 315 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر315
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 103 متری دریاچه
2884000000

آپارتمان 103 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر103
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری دریاچه
3663000000

آپارتمان 111 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروشویژه
آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی
2531500000

آپارتمان 83 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر83
خرید و فروش
آپارتمان 82 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر82
خرید و فروش
آپارتمان 100 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر100
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 79 متری شهرک نمونه
2600000000

آپارتمان 79 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 136 متری دریاچه
4352000000

آپارتمان 136 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر136
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 74 متری دریاچه
1998000000

آپارتمان 74 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر74
خرید و فروش
آپارتمان 132 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر132
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 69 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر69
خرید و فروشویژه
500 متر زمین کوهک
30000000000

500 متر زمین کوهک

چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر500
خرید و فروشویژه
آپارتمان 87 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروش
آپارتمان 77 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 77 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر
خرید و فروش
آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی
2548000000

آپارتمان 77 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر91
خرید و فروشویژه
آپارتمان 127 متری دریاچه
5588000000

آپارتمان 127 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر127
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 138 متری شهرک گلستان
5520000000

آپارتمان 138 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر138
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری دریاچه
3672000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2670000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 108 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر108
خرید و فروشویژه
آپارتمان 146 متری دریاچه
4672000000

آپارتمان 146 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر146
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر
3630000000

آپارتمان 110 متری دریاچه جیتگر

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 118 متری دریاچه
4500000000

آپارتمان 118 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر118
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
4448000000 32000000

آپارتمان 139 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 92 متری چیتگر
2576000000 28000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروشویژه
آپارتمان 92 متری چیتگر
2852000000 31000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر92
خرید و فروش
آپارتمان 196 متر چیتگر
6664000000 34000000

آپارتمان 196 متر چیتگر

چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر196
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
2820000000 30000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروشویژه
آپارتمان 161 متری دریاچه
6118000000

آپارتمان 161 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر161
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
تجاری 37 متر شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر37
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
آپارتمان 101 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر101
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروش
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
آپارتمان 96 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر96
خرید و فروشویژه
آپارتمان 203 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر203
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 78 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر78
خرید و فروشویژه
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروشویژه
آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی
2350000000

آپارتمان 106 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر106
خرید و فروش
آپارتمان 90 متر چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر94
خرید و فروش
آپارتمان 139 متر چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروش
آپارتمان ۹۰ متری چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروشویژه
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 139 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر139
خرید و فروشویژه
آپارتمان 79 متری جیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر79
خرید و فروشویژه
آپارتمان 111 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروشویژه
سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان
50000000000

سه طبقه آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر150
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروش
آپارتمان 114 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر114
خرید و فروشویژه
آپارتمان 104 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر104
خرید و فروش
آپارتمان 110 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر110
خرید و فروش
آپارتمان 71 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر71
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 87 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر87
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری شهرک باقری
2871000000

آپارتمان 99 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروشویژه
زمین 1200 متری محمدشهر
4200000000

زمین 1200 متری محمدشهر

محمدشهر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر1200
خرید و فروش
آپارتمان 105 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر105
خرید و فروش
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر90
خرید و فروش
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب
3335000000

آپارتمان 115 متری شهرک الهیه غرب

شهرک الهیه غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر115
خرید و فروشویژه
آپارتمان 85 متری شهرک گلستان
3400000000

آپارتمان 85 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر85
خرید و فروشویژه
آپارتمان 76 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر76
خرید و فروشویژه
مغازه 34 متری دریاچه
1700000000

مغازه 34 متری دریاچه

میدان دریاچه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر34
خرید و فروش
آپارتمان 180 متری کوهک
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر180
خرید و فروش
آپارتمان 107 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر107
خرید و فروش
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر125
خرید و فروشویژه
آپارتمان 89 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 89 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر89
خرید و فروشویژه
آپارتمان 99 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر99
خرید و فروشویژه
پنت هاوس 245 متری شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر245
خرید و فروش
آپارتمان 111متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر111
خرید و فروش
آپارتمان 86 متری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر86
خرید و فروش
آپارتمان 88 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر88
خرید و فروشویژه
آپارتمان 181 متری شهرک گلستان
8688000000

آپارتمان 181 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر181
خرید و فروش
آپارتمان 123 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر123
خرید و فروشویژه
آپارتمان 121 متری شهرک گلستان
4719000000

آپارتمان 121 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر121
خرید و فروشویژه
فروش آپارتمان 119 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگ1
 • متر119
خرید و فروشویژه
فروش ویلا 300 متری در لواسان
60000000000 200000000

فروش ویلا 300 متری در لواسان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال2
 • پارکینگ1
 • متر300

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!